ALGEMENE
VOOR
WAARDEN:

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact op!

Contact

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lux for kids die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op luxforkids.com. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Lux for kids dit duidelijk vermelden.
2.2 Lux for kids zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Lux for kids niet.
2.3 Lux for kids zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Lux for kids is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Lux for kids de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Lux for kids vermeld worden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Lux for kids het aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld. Prijzen op de website zijn bindend, mits het geen typfouten betreft.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Lux for kids prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Lux for kids van belang zijn.
4.3 Betaling dient te geschieden op een door Lux for kids aangeboden betaalwijze. Lux for kids kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Lux for kids is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening Lux for kids is bijgeschreven.
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Lux for kids zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Lux for kids gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.

Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Lux for kids het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Lux for kids niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Lux for kids zijn vermeld. Lux for kids kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Lux for kids geleverde producten of diensten blijven eigendom van Lux for kids totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
7.1 Lux for kids draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Lux for kids daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Lux for kids zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Lux for kids.
7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Lux for kids.
8.2 Lux for kids zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Lux for kids daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Lux for kids de klacht beoordelen en zo nodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht
9.1 Lux for kids kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Lux for kids heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen Lux for kids en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Lux for kids en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterse hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date! 


 

Snelle levering
Gratis verzending>100€
100% Veilig betalen
Gemakkelijk retourneren